1931

Nőpárt alakult!

Az ötletadó miskolciak örömmel csatlakoznak a mozgalomhoz

Miskolc, június 9.

Tegnap megalakult a Magyar Nők Országos Nemzeti Pártja miskolci szervezete. Mozgalmukat a hivatalos politikai fórumok is örömmel fogadták és tevékenységét éber figyelemmel kísérik. Országos elnökükhöz, a miskolci dr. Máday Lajosnéhoz sok üdvözlő levél érkezik napról napra, az első egységes női párt alapító országos pártelnökéhez.

Kevesen tudják, hogy Miskolc város női társadalmát dicséri az egész ország előtt, hogy innen alakult ki Bethlen István politikáját támogató első országos női párt eszméje. Még 1918 decemberében vezetésével kezdődött meg Miskolcon a nők tömörülése. Fertály Lajosné már akkor nyilvánvalóvá tette, hogy a szervezkedésnek tovább kell lépnie, hogy politikai színt kell vallania. Arra szólította fel, hogy nyíltan jelentsék ki, nem pusztán társas összejöveteleket akarnak rendezni, vagy jótékonyságot játszani, hanem egységes politikai állásfoglalásuk szüksége hozta őket össze.

– Zászlót kell bontanunk, de józanul és okosan gondolkozva, mert ettől a zászlóbontástól függ mindannyiunk jövő gazdasági függetlenségének előkészítése, illetve a férfiakkal való teljes egyenjogúsításunk ettől a zászlótól függ, hogy elvitathatatlan külön női és osztályérdekeink megvédése mellett pihent erőket és tehetségünket a közjó javára okosan kamatoztassuk.

Fertályné már ekkor felvette, hogy önálló politikai női pártot kell alkotni, külön programot kell kidolgoznia és azt diadalra kell vinni!

A miskolci gondolat egy évtizedig várt egy olyan egyéniségre, ki azt valóra váltja. Két éve dr. Máday Lajosné, a Magyar Görög Nők Országos Szövetségének elnöke állt ismét a mozgalom élére, s kitartó tevékenységének köszönhetően ez év áprilisában megalakult a Magyar Nők Országos Nemzeti Pártja. A párt élére természetesen dr. Máday Lajosnét választották, ki rámutatott arra, ez az első országos konzervatív női párt, mely az egységes párt és Bethlen István gróf politikáját fogadja el. A párt programjának kiemelkedő pontjai: a családvédelem, a valláserkölcsi gondolat megvalósítása, a szociális és kulturális reformok megvalósításának elősegítése. A párt távol áll minden felekezeti és egyéb hatalmi érdekektől, minden magyar nőszavazót örömmel lát tagjai között, akik Bethlen gróf politikáját óhajtják támogatni.

Máday Lajosné portréja

Tegnap délután 5 órakor, nagyszámú hölgy jelentlétében a városháztéri Példányóvoda termében alakult meg párt miskolci szervezete. Természetesen jelen volt a párt országos elnöke, egyúttal Miskolc társadalmának régóta megbecsült tagja, dr. Máday Lajosné. A pártelnök a gyűlésen kifeltette: -Amióta a magyar nők megkapták az aktív és passzív választójogot, igen nagy hivatás és felelősség is vár a nőre. A nők, amikor most politikai állást kell foglalniok, híven a magyar közéletben szereplő történelmi nagyasszonyokhoz, a konzervatív irányt választják, amelynek élén az európai tekintélyű államférfiú, gróf Bethlen István áll. A politika nem vonja el a nőt igazi hivatásától, a gyermekneveléstől, a mindennél szentebb családi tűzhelytől,  hiszen a nők nemzeti pártjának célja az etikai, kulturális, szociális, emberbaráti célok állandó és kitartó kiszolgálása. Ezeket a célokat a nő sokkal melegebben tudja szívén viselni, mint a férfi.

A pártelnök asszony javaslatára határozatban rögzítették fő céljaikat: a képviselőválasztásra a nőválasztókat előkészítik, felvilágosító propaganda előadásokat szerveznek, amelyeken különösen súlyt kívánnak helyezni a családvédelemmel kapcsolatos valláserkölcsi, közegészségügyi, kulturális és gazdasági kérdések tanulmányozására.

A gyűlés végül egyhangú lelkesedéssel kimondotta a miskolci szervezet megalakítását, majd egy száztagú díszelnökséget választott, végül elhatározta, hogy egy ötszáz tagú választmányt szervez meg.

Az utaztató megjegyzése:

Dr. Máday Lajosné leánynevén Ormányi Bacskay Ilona Segesváron született. A felső leányiskolát ugyanitt végezte. Férje miskolci városi tanácsos, statisztikus, közgazdász volt, aki az I. vilgáháború után századosként szerelt le. 1919-óta tagja a Szociális Misszió választmányának, 1922-től pedig a Borsod-Miskolci Első Görögkatholikus Nőegylet alapító örökös elnöknője. Szintén 1922-től magyarországi női görögkatholikus mozgalmak szellemi vezére és irányítója volt. Az ő fáradozásának eredménye, hogy a Magyar Görögkatholikus Nők Országos Szövetsége beolvadt a Magyar Katholikus Nővédő Egyesület Szövetségébe. Huszonegy helyi szervezetet alakított meg Magyarországon. 1924- ben a miskolci háziipar osztályának elnöknője lett s a Horthy Istvánné fővédnöksége alatt rendezte meg az első országos MANSz háziipari kiállítást. 1931-ben alakította meg a női pártot. Dr. Mádayné később is Miskolcon maradt, s itt is hunyt el 1968-ban.