1930

Miskolc lelkesen ünnepelte Horthy Miklós névnapját!

Miskolc, december 6.

Peczérvölgyi Samu cikke

Nagy nap volt szerte az országban, így Miskolcon is a tegnapi nap. A legfőbb hadúr, Őfőméltósága Horthy Miklós neve napját ünnepelte Magyarország. Miskolc város közönsége most is bensőséges és meleg ünnepség keretében ülte meg a Miklós napot, mely nemcsak a Mikulásról, hanem Kormányzó Urunkról is nevezetes. Megkapóan szép volt az az ünnepség, amely a Horthy Miklós téren folyt le. Este 8 órakor ide jött a leventék fáklyás menete. A leventezenekar hangjai mellett a Búza térről indultak el a fegyelmezett leventeszakaszok. Amerre elhaladtak, az út két oldalán százak sorfala állott és osztozott az ünneplésben.

Ekkor már Mikszáth Kálmán dr. főispánnal az élén a városháza erkélyén elfoglalták helyeiket a város- és a közhatóságok vezetői, valamint a sajtó képviselői. Vidats János, a miskolci Levente Egyesület elnöke a leventealakulatok üdvözletét, jókívánságát, ragaszkodását és hódolatát tolmácsolta Mikszáth Kálmán dr. főispán útján Magyarország kormányzójának.

Az áhítatos csendben Mikszáth Kálmán dr. főispán szólt a leventeifjakhoz:

image0

„A szerencsétlen nemzetek szimbólumokban gondolkoznak. Szimbólumokat festettek az első, az üldözött keresztények azoknak a földalatti katakombáknak a falaira, ahol az üldözések idejében összejöttek. Ezeket a szimbólumokat később, a diadalmas keresztény világ kegyelete aranyból, ezüstből, drágakőből az oltárok főhelyére, a dómok, katedrálisok, bazilikák ragyogó pompájának közepébe helyezte el és ma ezek a szimbólumok sok száz millió ember kegyeletes vallásos érzésének tárgyai. Nemcsak az üldözött vallásnak, de az üldözött nemzetiségnek is meg vannak a szimbólumai, amelyek iránt az üldözések idején szent érzelmekkel viseltetik. Ilyen szimbólum maga a mi megcsonkított országunk. 13 vármegyével, 8 millió lakosával, ahol mégis 80 magyar vármegye és 25 emberöltő nagy magyar nemzedékének történelmi hagyományai élnek tovább a magyar nemzet jövőjére vetett törhetetlen hittel a jelen fájdalmas és szűk keretei közt. Ilyen szimbólum a Jogakadémia, amely jelképezi azt a felvidéki magyar főiskolai szellemet, amelyet tudományos felvilágosodottsága és a nemzeti szabadság határtalan szeretete, a magyar nemzeti küzdelmek egyik legerősebb tényezőjévé tett meg. Ilyen szimbólum maga Miskolc városa is, amely ma átvette Kassa, örökségét, a Felvidék nemzeti és szellemi vezetését, hogy csorbítatlanul adja majd vissza egy napon, amikor megint együtt leszünk. És ilyen szimbólum vagytok ti is magyar leventék, kik törékeny gyermektestben, törhetetlen férfi lelket zártak, gyenge vállaltokon a magyar jövő egész súlyát hordjátok. Szimbólumai vagytok annak, hogy a mai nap gyengeségéből, ha az magyar akarattal párosul, miképpen születik meg a holnap minden béklyót összetörő ereje. Ezekben a szimbólumokban olvasni kell tudni. A szimbólumokban meg van írva a nemzet sorsa. Ha a kis nemzetnek az Isteni gondviselés nagy vezéreket adott, ez nemcsak szimbólum, ez már biztos jele annak, hogy az Isteni Gondviselés más súllyal méri ki ennek az országnak a szerepét, mint azok, akik Trianonban a békekötéskor sorsát kimérték. Több mint szimbólum az, hogy a legkisebb európai nemzet élén ma a legnagyobb európai államférfi áll, gróf Bethlen István éppen akkor, amikor Európa új térképén dolgozik az Idő. Azoknak a szimbólumoknak, amelyeket ma körülöttünk látunk, a csúcsán az a férfiú áll, aki felé száll ma mindnyájunk gondolata. A magyar akaratnak, erőnek és bizodalomnak megtestesítője Horthy Miklós kormányzó. Akkor jött, amikor már nem volt semmi sem, ami magyar, mint ércszobor állott meg a szennyes hullámok fölött, hogy központja legyen annak az országépítésnek, amelynek célja a magyar határokat újra kitűzni a történelmi jog szentesítette ezeréves keretek közt. Őrtálló és egyben útmutató. Harcos és államalkotó. Katona és próféta.Szimbóluma annak a nemzetnek, amelynek nehéz a jelene, de azért biztos a jövője. És szimbólum van abban, hogy a magyar férfiasság, bátorság, jellemszilárdság bronzalakja mellett ott áll segítőtársként a magyar hitves, a Főméltóságú Asszony, érző szívével a magyar szenvedést és megpróbáltatást mélyen megértő lelkével, aki remek példaadásával felrázta a magyar társadalmat letargiájából, hogy a mostani szigorú és kemény télen az elesetteket és szenvedőket megsegítse, felemelje és buzdítsa. Visszaadta lelküket és reménységüket és óvjon és védjen minden magyar családot mert, hogy az a jövendő, amelyet vaskézzel és vasakarattal készít elő Horthy Miklós, csak akkor lesz teljes, ha Horthy Miklósné megmenti a magyar családokat s a magyar kertek virágait, a magyar gyermekeket.

Mind a kettőjüket kísérje Isten áldása!”

hnet.com image

A főispán mélyenszántó beszédét a Horthy Miklós-téren megjelent százak és százak feltörő éljenzése követte. Ezután a leventezenekar eljátszotta a Nemzeti Hiszekegyet, majd a leventealakulatok díszmenetben elvonultak Mikszáth főispán és a kíséretében levő közhatósági vezetők előtt.

Este 9 órakor a kormányzó névnapja alkalmából a miskolci 13. Görgey Arthur honvéd gyalogezred zenés takaródót adott a város jelentősebb útszakaszain.