1918

Lévay József visszaemlékezése a száz éve született Tompa Mihályról

Miskolc, április 20.

Peczérvölgyi Samu cikke

Elmentünk az ősz poétához, lévén 100-ik évfordulója annak, hogy Tompa Mihállyal megajándékozott bennünket a sors. Hiszen annyi sok, és olyan érdekes dolgot tud azokról Lévay, kik bennünket érdekelnek és annyi meghatottsággal, olyan gyöngéden, finom szeretettel, oly sok melegséggel tud ő a múltról mesélni, hogy ha hallgatjuk, mindig csak az ő világában vágyódunk élni.

– Tompa Mihály! – szólalt meg Lévay – Istenem be sokat szenvedett ez az ember, mennyi megpróbáltatáson ment keresztül! Igazán nem csoda, ha el akarta magát veszejteni, s hogy ezerszer megátkozta életét. Borzalmas kínokat élt át, embert még úgy szenvedni soha sem láttam. Nem is szabad elítélni, hogy Istenkáromló volt, hiszen a sorssal hogy is tudott volna megbékülni, amikor még két kicsiny gyermekét is elrabolta tőle. Gyakran, igen gyakran járt ide Miskolcra, igaz jó barátom volt. Tanár koromban, s akkor is amikor a megyéhez kerültem, rendszeresen megkeresett. Legutolsó levelében ezt írta nékem: „a legbizalmasabb barátaim között lelkem barátja te voltál az a kedves, aki mellett az én nyers természetem csak szelídülhetett.”
– Senki sem ismerte jobban nálam, senki sem foglalkozott vele többet, mint én. Nagyon érzékeny természet volt. Úgy kellett rá vigyázni, mint egy aprehenziv kisasszonyra, mert ha valaki véletlenül görbén nézett rá, akkor el volt rontva az egész napja.
– Soha sem szerepelt, páratlanul szerény lélek volt; egyházi hivatalt sem vállalt, de folyton-folyvást csak a maga lelkével foglalkozott. Gyermekei elvesztése, betegsége letörték, úgy, hogy soha sem bírta igazán fölemelni fejét. Súlyos kór emésztette, amíg csak ismertem. Hipertrophia cordist (szívmegnagyobbodás) konstatáltak nála, de valami hátgerinc baja is lehetett, mert mindig a hátát fájlalta.

ezgif.com video to gif

– Bizony, nem egyszer kellett tőle a ciánkálit és más gyilkos szerszámot elszedni és csak mi, barátai tartottuk benne az életet, folyton biztatva egy boldogabb jövővel. Szívesen volt társaságunkban, szerette a barátságot, de nem szeretett ittas lenni. Mindenekfölött rajongott Szász Károlyért, de a legtöbbre becsülte Aranyt. Meg is látogatta őt Nagykőrösön, hol inkognitóba állított be hozzá. Eleinte csak diskuráltak mindenféléről, Tompa csak mondogatta, hogy mennyire olvassa, csodálja költeményeit, majd kifecsegte azt is, hogy ő is verselgett. Erre Arany megismerte Tompát és úgy összeölelkeztek, hogy csaknem szóbeszéd tárgya lett ez a nagy csókolódzás, mit ott hirtelenében provokáltak.
– Tompa nagyon szegény sorsból született, atyja foltozó csizmadia volt és folyton Mihály barátomon élősködött. Persze, ő, aki rendkívül jó és nemes lélek volt, hagyta magát kiszipolyozni. Amit akartak, elérhettek nála. Az apja, ki itt Miskolcon élt a félszemű második asszonyával, jól is tudott a nyelvén beszélni. Mindig, ahányszor csak Miskolcra jött, elébe álltak valami mesével, és mert Tompa gyakran jött, ugyancsak sokat nyúzták.
Egyszer például iszonyú siránkozó képet vágva, azzal állított be hozzá az öreg foltozó a Koronába, hol Tompa lakni szokott, hogy a hízóra fogott két libájuk, elrepült, s hogy most éhen fognak veszni. Tompa megkérdezte, hogy mit ért a két liba? Két pengőt, volt a válasz, mire ő a zsebébe nyúlt és öt pengő forintot nyomott apja markába. – Nagy pénz volt akkor! – De bizony a félszemű asszony ezzel sem elégedett meg, neki még a liba is kellett. Mit tett Tompa? Fogta magát és vett a számukra két libát, – így legalább tényleg libához jutott a két öreg korhely.
Bizony, ma már nincsenek ilyen fajta emberek, mint Tompa volt; vannak nagyszerű költőink, elsőrangú íróink, de talán az egyéni életük már nem olyan érdekes, mint a múlt század halhatatlanjaié volt. – Szeretnék ott lenni a Tompa ünnepségén; erős vágyat érzek, hogy a költeményemet magam olvassam, – de a sorssal szembe szállni hálátlanság és bűn volna!