1934

Halálugrás a Weidlich-palotában
Freimovics Anna megdöbbentő tragédiája

Miskolc, május 25.

Peczérvölgyi Samu cikke

Tragédia történt péntek reggel a Weidlich-palotában. Egy huszon­egy év körüli ismeretlen fiatal le­ány a kihalt udvarban levetette magát a negyedik emeletről és halálra zúzva terült el a köveze­ten.
A szörnyű öngyilkosság reg­gel háromnegyed hétkor tör­tént és egyetlen szemtanúja sem volt az ismeretlen nő ha­lálugrásának. A ház pillanatok alatt talpon volt a zajra, sikoltásra és a hatalmas puffanásra. Néhány perc múlva megérke­zett a rendőrbizottság, amely megindítot­ta a vizsgálatot az öngyilkosság ügyében. Mindenekelőtt megállapítottak, hogy az öngyilkosság ál­dozata nem házbeli. Kapunyitás után belopódzott a házba, és levetette magát a negyedik emeletről.
A rendőrbizottság ezután a nő kilétét igyekezett megállapítani. Ezt azonban a helyszínen nem si­került tisztázni. Az öngyilkos nő­nél semmi olyan iratot nem talál­tak, amelyből kilétét megállapít­hatták volna. Harisnya szárában elrejtve egy cédulát találtak, de ez nem segítette a nyomozást. A cédulán mindössze ez állott: „Édes hozzátartozóim! Bocsás­sátok meg, amit tettem és fe­lejtsetek el. Nekem az életben soha semmi sem sikerült és legokosabb volt igy elmenni. Milliószor csókol mindnyája­tokat: Annus“.

weidlich

A délutáni órákig senki sem jelentkezett, aki felvilágosítást tudott volna adni az öngyilkos leány ki­létéről. Felvetődött az a gondolat, hogy az öngyilkos leány esetleg nem miskolci, idegenből utazott ide, hogy végzetes tettét elkö­vesse.
A késő délutáni órákban fordu­lat állott be az egész napos nyo­mozásban. Már alkonyodott, ami­kor megjelent a rendőrség bűn­ügyi osztályán Freimovics Mór kereskedő, aki az Ács utca 4. szá­mú házban lakik. Elpanaszolta, hogy Anna leánya a reggeli órákban eltávozott ott­honról és azóta nyoma veszett. A rendőrségen azonnal az el­tűnt leány személyleírása felől ér­deklődtek a kétségbeesett apától. Néhány adat után alapossá vált a gyanú, hogy az eltűnt Freimovics Anna lehet a Weidlich-palotában történt öngyilkosság áldozata.
Ezt a gyanút közölték Freimo­vics Mórral, aki sápadtan, meg­törve ment ki a detektívekkel a közös temető hullaházába, ahol a délelőtti öngyilkosság áldozatát elhelyezték. A hullaházban az apa felismerte az összeroncsolt hullában leánya holttestét.
Mint kiderült a fiatal leányt már hónapokkal ezelőtt nagyon elkeserítette, hogy mint tisztviselőnő nem tudott ál­láshoz jutni.
Néhány héttel ezelőtt meghalt a húga és ez a körülmény még inkább megviselte az idegzetét. Két nappal ezelőtt édesanyját kórházba kellett szállítani és et­től kezdve a szerencsétlen meg­kínzott idegzetű leány nem bírt magán uralkodni. Ezek a magánéleti tragédiák és szakmai kudarcok vezettek végzetes tettéhez!