1939

Kitört a háború!

Miskolc, szeptember 2.

Peczérvölgyi Samu cikke

A mély európai ellentét és feszült politikai helyzet, tegnap tragikus eseményekbe torkollott. A hitleri Németország megtámadta Lengyelországot. Anglia, Franciaország jegyzéket küldött Hitlernek és általános mozgósítást rendelt el, Lengyelország keleti határán a szovjetek csapatösszevonásokat végeztek.

giphy

Az európai helyzet ma súlyosra fordult. Küszöbön áll egy újabb nagy háború, egy európai, de talán az egész világot lángba borító súlyos fegyveres konfliktus. Államok egész sora különleges intézkedéseket tett az ország rendjének és a termelés folytonosságának, a lakosság min­dennapi élete zavartalanságának biztosítására. Miskolcon rémült emberekkel tele a város. Senki sem tudja, hogy most mi fog következni. Meg lehet-e akadályozni az ennél is súlyosabb következményeket? Bár Magyarország nem része ennek a konfliktusnak, de abban mindenki egyet ért, hogy ha a német-lengyel viszály nem ér hamar véget, akkor előbb-utóbb a háború átterjed a kontinens más országaira, így hazánkra is. A miskolciakat az ország lakosságával együtt az is rémülettel tölti el, hogy már ma a m. kir. miniszté­rium a honvédelmi törvény végre­hajtása kapcsán országos mozgósítási kormánybiz­tosokat nevezett ki. A VII. hadtest terü­letére vitéz Borbély Maczky Emil Borsodvármegye főispánja kapott megbízást.

giphy01

A Légoltalmi Liga miskolci cso­portja a házon belüli légoltalmi in­tézkedések hatékonyabb megszerve­zése és ellenőrzése érdekében a vá­ros területét öt körzetre osztotta fel. Minden körzetnek az élén a kör­zetparancsnok és annak helyettese áll. Körzetparancsnokok és helyette­seik megbízatásukról kinevezési okmányt kapnak, melynek felmutatása egyszersmind személyazonosságuk igazolására is szolgál. A körzetparancsnokok, illetve helyet­teseik jogosultak az egyes házak­ban és intézményekben a légoltalmi berendezéseket felülvizsgálni egy­szersmind meggyőződni ar­ról, hogy a háztulajdonos, illetve az intézmények vezetői eleget tett-e a házon belüli légoltalmi intézkedé­seknek.

A Magyar Vöröskereszt Miskolci Egy­lete gyűjtést kezdeményezett a rászorulók és hadba lepés esetén a katonák családjainak megsegítésére. Az Iparügyi Minisztérium rendeletet adott ki a gyárak, üzemek haditermelés céljára történő átalakításáról. Ez a rendelet minden bizonnyal érinteni fogja Diósgyőr üzemeit is.

giphy02