1899

Erzsébet királyné szobra Miskolcon

Miskolc, június 18.

Peczérvölgyi Samu cikke

Magyarország városai közt Miskolc lett az első, mely gyászos végű Erzsébet királynénk emlékezetét nyilvános helyen emelt szoborművel megörökítette. A díszes fehér kőállványon elhelyezett szép mellszobor már készen áll, és Miskolc város egyik szép közhelyét, a Népkert melletti új ültetésű Erzsébet-ligetet ékesíti. Az ünnepélyes leleplezés tegnap történt nagy résztvevő közönség jelenlétében, mely az esős idő mellett is szorongásig megtöltötte a nemzeti zászlókkal fölékesített helyszínt. Technikai akadályok miatt egy kissé késlekedett a leleplezés, mert azt már június elején akarták megtartani. De sebaj! A tegnapi ünnepségen ott volt Borsod megye és Miskolc város minden hatósága, úgyszintén a törvényhozás két házának számos tagja, nevezetesen báró Vay Béla, Lánczy Leó országos képviselő, dr. Tarnay Gyula alispán, Lévay József nyugalmazott alispán, Soltész Nagy Kálmán miskolci polgármester, Görgei László m. kir. államvasúti üzletvezető, Radványi kamarai elnök és sok más előkelőség. A szobor talapzatára koszorúkat helyezett a Borsod-megyei Nőegyesület, a miskolci róm. kath. Nőegyesület, a Vöröskereszt miskolci fiókja, az ág. ev. Nőegyesület, a ref. felsőbb leányiskola, az egri érseki papnevelő intézet és mások.

sissi

A szobor felavatásának költségeire Borsod Vármegye gyűjtést is szervezett. Adakoztak: Puskás József gyűjtése Mezőkeresztes 5 frt 30 kr., Bolyok község gyűjtése 2 frt 30 kr, Csépányi Ignác gyűjtése Csépány 4 frt. Négyes község gyűjtése 3 frt 20 kr. Az arlói körjegyző gyűjtése 11 frt 89 kr., Latinák Vilmos gyűjtése 5 frt, Ózd község adománya 50 frt. A vármegye adománya 500 frt, Ficzere Gusztáv gyűjtése Ostoros 6 frt 17 kr., Szőllősi József adománya Heő-Bába 2 frt, Bánfalva község adománya 2 frt, Bánfalva község gyűjtése 1 frt 88 kr., összeg 593 frt 74 kr.

Összesen 8122 frt 57 kr. gyűlt össze, mert mindeközben Soltész N. Kálmán polgármester megkereste a helybeli pénzintézeteket, hogy a tavalyi nyereségükből olyan összeget bocsássanak rendelkezésére, amelyből egy díszes mellszobor kitelik. A kérelemnek az intézetek eleget is tettek.

tömeg

A leleplező ünnep szertartásait a Miskolci dalárda kezdte meg a Szózat eléneklésével, majd Tóth Pál, a ref. felsőbb leányiskola igazgatója lépett a szónoki emelvényre s nagy hatású beszédet tartott, melyben Erzsébet királyné fejedelmi és női erényeit költői lendületű szavakkal dicsőítve, ecsetelte a boldogult Nagyasszony élete történeteit. Erre a lepel lehullott a kitűnően sikerült szoborról, melyet Soltész Nagy Kálmán polgármester vett át a város örök gondozásába. Végül a dalárda előadta a Dalszabadság című énekdarabot, ezzel az ünnepség véget ért. A közadakozásból állított jeles mellszobor Stróbl Alajos bronzalkotása, mely legszebb női kora teljes bájában ábrázolja az örökre felejthetetlen királynét. A szobrot ábrázoló egyik képünkön az a jelenet látható, midőn az annak megtekintésére kivezetett kisdedóvói növendékek kezükben apró nemzeti zászlókat tartva az emlékművet csoportosan körül járják.

kicsinyek